วันที่ 6 กันยายน 2564
   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
   โดยรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการหนี้ การประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งเรื่องการรับสมัครสมาชิก การสมัครขอรับเงินสนับสนุนของกองทุนฯ มาตรการลด/พักชำระหนี้ ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก ฯลฯ การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอบางมูลนากเน้นการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันติดตาม ปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
   ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม ได้ชื่นชมกระบวนการทำงานของคณะกรรมการฯ ที่มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน มีผลงานเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณที่เสียสละเวลามาช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในพื้นที่ให้ดีขึ้น มีงาน มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว/ชุมชน
   จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอบางมูลนาก ที่จัดแสดงและขายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอบางมูลนาก เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่งที่พัฒนาชุมชนได้ลงไปส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในพื้นที่
   สุดท้ายขอเป็นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนากทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนทุกกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย.
(Visited 1 times, 1 visits today)