รองอธิบดี พช. ถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 14 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
และห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14

สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ได้พบปะถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ในการคราวประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยหน่วยรับตรวจ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ ในประเด็น ดังนี้
1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2) การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง)
3) การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
4) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจำปี 2564
6) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเน้นย้ำการดำเนินงานในพื้นที่ ให้ยึดหลักการ/กระบวนงานพัฒนาชุมชน สร้างการรับรู้ร่วมกัน และกล่าวให้กำลังใจทุกจังหวัด ในการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมถึง ได้แสดงมุทิตาจิตด้วยสื่อวีดิทัศน์ แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายจรินทร์ รอบการ ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2. นายสัญชัย ซาซุม ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
3. นางอโนชา แสงชาติ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
4. นายบุญสม สีลาไหม ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
5. นางไพลิน ขาวแปลก ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)