ผู้ตรวจราชการ พช. ลุยสุดเขตแดนสยาม ติดตามงานพื้นที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 กันยายน 2564
นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
1) ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564
2) การขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี นายไพรัตน์ โทณะกุล ณ บ้านเลขที่ 291 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โอกาสนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับ และร่วมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ นางทรงลักษ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไ้ด้ตรวจติดตามแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนต้นแบบ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายไพรัตน์ โทณะกุล ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างสัมมาชีพการเลี้ยงหนูนา จนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะและแนวคิดที่จะสามารถต่อยอดขยายผลให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้โดยทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและชัดเจน

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้มอบแนวทาง นโยบาย และความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564 ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย กระบวนการ Road Map รวมถึงแนวทางเทคนิควิธีการ งบประมาณตามระเบียบราชการ ให้จังหวัดและอำเภอ ได้สนับสนุนการดำเนินการให้สำเร็จและทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฯ ก่อนตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)