3 กันยายน 2564
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้
  • 09.00 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอห้วยคต กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มอาชีพ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔. โดยกลุ่มได้กู้ยืมเงิน (ทุนหมุนเวียน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลายหลากมากยิ่งขึ้น
  • จากนั้น 11.00 น. ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ แล้วเสร็จทุกกระบวนการ ซึ่งปัจจุบันสามารถเป็นพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งครัวเรือนเจ้าของแปลงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก
สุดท้าย ผู้ตรวจราชการกรมได้เน้นย้ำให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยคต ทุกคนลงพื้นที่ติดตาม ดูแลเอาใจใส่การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานพัฒนาชุมชนร่วมพลัง รวมใจกันทำงานเพื่อใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป.
(Visited 1 times, 1 visits today)