📅วันที่ 3 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดี และตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
⏰เวลา 09.30 - 11.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 118 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก โดยนางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานอำเภอหนองบุญมาก ประกอบด้วย การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ และโครงการเด่น ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน
⏰เวลา 11.00 - 13.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หมู่บ้านเป้าหมายดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยได้พบปะกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประชาชนบ้านหนองไทร เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การดำเนินนโบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ เช่น การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 เป็นต้น และได้ให้เกียรติปลุกสมุนไพร ต้นฟ้าทะลายโจร ในถนนกินได้ ถนนแบ่งปันบ้านหนองไทร

🏫ในการนี้ นางสุทิน ขอบังกลาง ผู้ใหญ่บ้านหนองไทร และประธานคณะกรรมการผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านหนองไทร พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านหนองไทร และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก ร่วมให้การต้อนรับ

⛪️ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และ ธนาคารพันธุ์พืชบ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#พช.หนองบุญมาก #นครราชสีมา
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)