🗓วันที่ 2 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และรับฟังปัญหา อุปสรรคการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญอื่นๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
1. รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
2. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564
3. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” (HLM) จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นางอรษา พงษ์เพชร และ นายธนทัต ลิ่วไธสง ต.หนองเยือง

🎉โดยมี นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, จ่าเอกวสัน วงศ์กุล พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ องค์กรสตรีอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

✳️ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนงานและเน้นย้ำในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2564 เน้นย้ำการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และปฏิบัติตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564 ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย

✳️ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจพัฒนาการอำเภอ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ที่ร่วมใจเป็นหนึ่งในการทำงานร่วมกัน ทั้งที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงาน ยินดีให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มุ่งหวังสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢
💢Change for Good💢

(Visited 1 times, 1 visits today)