🗓วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกฯ พร้อมด้วยนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนายวิรุธ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้แทนคณะทำงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล ให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อประเมินผลคัดเลือกฯ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢
💢Change for Good💢
📸📷 ภาพ/ข่าว : ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)