นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)
▪️กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการรับผิดชอบงานตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 70 คน
การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
▪️ช่วงเวลา (09.00 น. -12.00 น.) เป็นการรับฟังบรรยาย โดย
1. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ได้ขี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมสรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
2. นายณัฐพจน์ บุญคง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน บรรยายหัวข้อ “ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจะเป็นเฝ้าระวังและเน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบที่มีความผิดพลาด ใน 3 ประเด็น 1) การฝึกอบรม 2) การเดินทางไปราชการ และ 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในขณะนี้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการกำหนดราคากลาง การตรวจรับพัสดุต่าง ๆ เป็นต้น
▪️ช่วงบ่าย (13.30 น. -16.00 น.) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โดยพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีพัฒนาการอำเภอร่วมรับฟัง รวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ร่วมรับฟังผลการดำเนืนงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้
1. กิจกรรม Best Practice หรือโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ของจังหวัด
🔸จังหวัดกำแพงเพชร นำเสนอ ระบบติดตามการดำเนินงาน "โคก หนอง นา โมเดล" จ.กำแพงเพชร
🔸จังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอ โครงการ 5 ส. พช.สวย เราช่วยกัน
🔸จังหวัดพิจิตร นำเสนอ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🔸จังหวัดอุทัยธานี นำเสนอ การติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสียของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สำเร็จ
2. งานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
🔹จังหวัดกำแพงเพชร นำเสนอ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🔹จังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
🔹จังหวัดพิจิตร ไม่มีงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
🔹จังหวัดอุทัยธานี นำเสนอ โครงการการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
▪️ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารระดับจังหวัด/กรมการพัฒนาชุมชนรับทราบเป็นประจำ สุดท้ายฝากเรื่องการกำกับ ติดตาม เรื่องการผูกผันสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายนนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน.

(Visited 1 times, 1 visits today)