🗓 18 สิงหาคม 2564 ⏰ 09.00 น. | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางและแผนการดำเนินงานจัดตั้งและขับเคลื่อนสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาใช้พิจารณาแนวทางและแผนการดำเนินงานการจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทย ร่วมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสภาฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของประเทศ

✳️โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนาฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกร เครือข่าย และผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ระบบการับรองแบบมีส่วนร่วม และระดับสมองจัดทำแนวทางและแผนการดำเนินงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทย

✳️ทั้งนี้ มีประเด็นการอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงมติให้ความเห็นชอบ
1) การจัดตั้งสภาฯ องค์ประกอบสภาฯ และอำนาจหน้าที่
2) องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารสภาฯ และอำนาจหน้าที่
3) แนวทางการทำงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารสภาฯ

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢
💢Change for Good💢
📸📷 ภาพ/ข่าว : ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)