วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม และพัฒนากร ทุกคนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยมีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้
เวลา 09.00 – 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำเสนอข้อค้นพบประเด็นการตรวจราชการ ในรอบไตรมาส 1 - 3/2564 และประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2564 พร้อมได้บรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2. วันดินโลก (World Soil Day 2021)
3. บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรม
4. การคัดเลือกหน่วยงาน/บุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติ
5. การบริหารผลงาน รอบ 2/2564
6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2564
7. ผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
8. การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด ในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และแผนการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 4/2564 ตามประเด็น ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. (งบฟื้นฟู)
2. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช. (งบปกติ)
3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
4. ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การเตรียมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564

      ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับอำเภอ พร้อมได้เชิญ นางเปรมวดี บุญมี ประธานคณะทำงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และผู้แทนสมาชิกกลุ่มอาชีพร้านเช่าชุดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มานำเสนอในประเด็นความสำเร็จการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)