......วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้แทนคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ตลอดจนผู้แทนกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

.....ในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำเสนอข้อค้นพบประเด็นการตรวจราชการ ในรอบไตรมาส 1 - 3/2564 และประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2564 พร้อมได้บรรยายในหัวข้อ ดังนี้
.....1. ความเป็นมาและลวดลายผ้าบาติกลายพระราชทาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มีกำหนดพิธีส่งมอบลายผ้าฯ ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
.....2. การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยให้อำเภอพิจารณาคัดเลือก อำเภอละ 1 ศูนย์ ในการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่
.....3. วันดินโลก (World Soil Day 2021) ให้จังหวัดและอำเภอร่วมกันรณรงคประชาสัมพันธ์
.....4. บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรม
.....5. การคัดเลือกหน่วยงาน/บุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติ
.....6. การบริหารผลงาน รอบ 2/2564
.....7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2564
.....8. ผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
.....9. การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
.....ต่อมา ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด ในเชิงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และแผนการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 4/2564 ตามประเด็น ดังนี้
.....1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. (งบฟื้นฟู)
.....2. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช. (งบปกติ)
.....3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
.....4. ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
.....5. การเตรียมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564

.....และในช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในระดับอำเภอ พร้อมได้เชิญ ผศ.วิภา วังศิริ ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และนางสาวมารินี ประดู่ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลีมะฮ์ บ้านตีบุ หมู่ที่ 5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มานำเสนอในประเด็นความสำเร็จการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)