▪️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบเห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) กลุ่มเป้าหมายประกอบ ด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการรับผิดชอบงานตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 101 คน
▪️การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
🔰ช่วงเวลา (09.00 น. -12.00 น.) เป็นการรับฟังบรรยาย โดย
1. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ได้ขี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมสรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
2. นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน บรรยายหัวข้อ “ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจะเป็นเฝ้าระวังและเน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบที่มีความผิดพลาด ใน 3 ประเด็น 1) การฝึกอบรม 2) การเดินทางไปราชการ และ 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในชณะนี้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างการประชุม/ฝึกอบรมผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ หรือแนวทางการพิจารณากำหนดราคากลาง (ก่อสร้าง) เป็นต้น
🔰ช่วงบ่าย (13.30 น. -16.00 น.) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรม Best Practice หรือโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ของจังหวัด
2. งานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
▪️โดยพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีพัฒนาการอำเภอร่วมรับฟัง รวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้
🔸จังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอ การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2564 เป็นโครงการ Best Practice และการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร
🔸จังหวัดมหาสารคาม นำเสนอ หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี & เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลตอบข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารไม่เกิน 24 ชั่วโมง และสามารถยุติเรื่องได้อย่างเรียบร้อย ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เป็นเรื่องการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ D Hope ที่ต้องชะลอไปด้วยสถานการณ์
🔸จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอ “ฮักนะ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19” จังหวัดกาฬสินธุ์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถขับเคลื่อนโครงการได้สอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนได้ประสบความสำเร็จ ส่วนงานการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) เป็นงานที่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่าที่ควร
🔸สุดท้ายจังหวัดขอนแก่น นำเสนอโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผักไมซ์ (PHAK MICE) ขอนแก่น เป็นโครงการริเริ่มสร้างสร้างของจังหวัด สำหรับงานที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร คือ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
▪️ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารระดับจังหวัด/กรมการพัฒนาชุมชนรับทราบเป็นประจำ สุดท้ายฝากเรื่องการกำกับ ติดตาม เรื่องการผูกผันสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายนนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน.

(Visited 1 times, 1 visits today)