วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting.ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ ศบค.และ จังหวัดกำหนด อย่างเคร่งครัด
โดยในวันนี้คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลงาน จากคณะทำงานและกลุ่มอาชีพ จังหวัด พัทลุง เข้าร่วมคัดเลือกฯ ดังนี้

1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพยาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

2.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มต่อยอดขยายกิจการกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง

3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good.

(Visited 1 times, 1 visits today)