วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564

    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภูสิต สมจิตต์) เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) เพื่อติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ร่วมกับจังหวัดแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ระบบออนไลน์ (Webex) โดยมีประเด็น ดังนี้

1. การตรวจติดตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองคนในชาติ

2. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช”

3. การติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

5. การตรวจติดตามผลการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

    มีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564

2. การบริหารจัดการหนี้ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

    สำหรับการประชุมตรวจราชการครั้งนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ยังคงเป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กระทรวงเน้นย้ำพัฒนาชุมชนจังหวัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ ส่วนประเด็นเน้นย้ำการบริหารจัดการหนี้ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและส่งเสริมการรับรู้ของสตรี เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเยียวยาสำหรับการประกอบอาชีพสตรีในช่วงสถานการณ์เช่นนี้.

(Visited 1 times, 1 visits today)