วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting.ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ ศบค.และ จังหวัดกำหนด อย่างเคร่งครัด
โดยในวันนี้คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลงาน จากคณะทำงานและกลุ่มอาชีพ จังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมคัดเลือกฯ ดังนี้
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อเสริมรายได้ หมู่ที่ 9 ตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)