วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น/ต้นแบบ (ส่วนภูมิภาค) และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายสุรพล ท้าวพหรม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี เป็นกรรมการ และนายวิรุธ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เป็นเลขานุการ ดำเนินการประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น/ต้นแบบ (ส่วนภูมิภาค) และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จ.สิงห์บุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ในการนี้ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัด และแนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดฯ แต่ละประเภท รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกได้นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ อ.เมืองสิงห์บุรี
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบลดีเด่น ได้แก่ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี
3) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ดีเด่น ได้แก่ ม.7 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี

ทั้ง นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมคัดเลือกฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(Visited 1 times, 1 visits today)