วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ พร้อมด้วยนางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนางสาวศิรินทร กะวะนิช ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการคณะกรรมการฯ ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
   โดยรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ประเภท ได้แก่
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกระเป๋าจากผ้าขาวม้า บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
   การประเมินคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนจากลงพื้นที่เป็นการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อผ่านเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา
    สุดท้ายขอขอบคุณ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดฯ แต่ละประเภท รวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกฝ่ายที่ร่วมมือสนับสนุนเทคโนโลยี และอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ ตลอดจนเครือข่ายพัฒนาชุมชนสตรีทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี.
(Visited 1 times, 1 visits today)