วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting.ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ ศบค.และ จังหวัดกำหนด อย่างเคร่งครัด

โดยในวันนี้คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลงาน จากคณะทำงานและกลุ่มอาชีพ ที่เป็นตัวแทน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอดังนี้

  1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงแพะ หมู่ 6 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)