วันนี้ (วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ จุด Kick off ระดับจังหวัดในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย จิตอาสาครัวเรือนต้นแบบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด/อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมห่มดิน ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 2,500 ตัว ปลานิล จำนวน 2,500 ตัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)