วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี .. 2564 เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการคณะกรรมการฯ อาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยจังหวัดชลบุรีมีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 6 ประเภท ประกอบด้วย

1. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นางอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวจงดี ทิพย์มาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวบุษรินทร์ จิรัฐธนากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา
4. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวอัมรา หล้าสรวย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
5. ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางวรีย์ ปินใจ พนักงานพิมพ์ 3 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

6. ประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)