11 มิถุนายน 2564

   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส (ไตรมาส 3) ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี รวมทั้งหมด 8 จังหวัด

   วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนตามโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้แต่ละจังหวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน ตามประเด็น

1) งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย หรือยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

2) งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จังหวัดอื่นสามารถเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างได้

   โดยแต่ละจังหวัดได้นำเสนอเสนอผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดที่เป็นเหตุ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น และแผนงานในอนาคต ร่วมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 4 ต่อไป

   สามารถสรุปได้ดังนี้

   1. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย หรือยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร มีประเด็น ดังนี้

       - โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี โดยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 1) พื้นที่ดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายขอเปลี่ยนแปลงยกเลิก การปรับแบบแปลนตามภูมิสังคม การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน/ออกแบบ/ควบคุมงาน เป็นต้น) 2) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขาดทักษะเฉพาะทาง (การเงิน/พัสดุ งานช่าง/งานก่อสร้าง) ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้าของเอกสารส่งเบิกเงิน (งานขุดดิน), บันทึกรายงานผลการควบคุมงานของช่าง เป็นต้น ทำให้ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

       - การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การบริหารจัดการหนี้) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และร้อยเอ็ด ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายภาระสูงขึ้น และบางส่วนย้ายถิ่นฐาน ทำให้ยากต่อการติดตาม ซึ่งจังหวัดได้จัดทำมาตรการติดตาม (ตรวจสอบ เตือน ติดตาม/เร่งรัด ตามมาตรการ (ลด/ปรับโครงการสร้างหนี้) รายงานผลการดำเนินงาน) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

       - การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) จำนวน 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมองว่าการดำเนินงานโครงการขาดความต่อเนื่อง ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทำให้คณะกรรมการไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ จึงมองว่าบทบาทหน้าที่ของ ศอช. เป็นหน้าที่รอง ดังนั้นควรมีการประชุมสร้างการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ และระบุภารกิจให้ชัดเจนสอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

   2. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จังหวัดอื่นสามารถเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างได้ ประเด็นค่อนข้างมีความหลายหลาก ดังนี้

       - จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอ “โคก หนอง นา ก้องจิราภาส เป็นได้มากกว่าเกษตรกรรม” ที่ดำเนินการเกษตรแบบโคกหนองนา ขยายผลสู่การท่องเที่ยวเป็นจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดกาฬสินธุ์

       - จังหวัดขอนแก่น นำเสนอ โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันของหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคสังคม ขยายผลการดำเนินงานบริหารจัดการผักปลอดภัยจังหวัดขอนแก่นเพียงพอต่อตลาด Modern Trade และตลาด 5 รอ “สานพลังผักปลอดภัย เมือง MICE CITY”

      - จังหวัดมหาสารคม และพิจิตร นำเสนอ “ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ซึ่งจังหวัดสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยได้มีการออกแบบจัดทำแนวทางการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

     - จังหวัดร้อยเอ็ด และนครสวรรค์ นำเสนอ “การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2564” ได้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างผู้นำ และเครือข่ายสามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พลังของชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

     - จังหวัดอุทัยธานี นำเสนอ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” ซึ่งได้มีประกวดคัดเลือกลายผ้าประจำจังหวัด “ลายสุพรรณิการ์” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประกวด (โหวต) จนถึงการประชาสัมพันธ์ ทั้งงานข่าวและผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อคงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน

     - จังหวัดกำแพงเพชร “โครงการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเด็กยากจนแบบบูรณาการ” ที่มีระบบการจัดเก็บ บันทึก สร้างฐานข้อมูลเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนแ และติดตามชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

--------*

พัฒนาคือสร้างสรรค์

Changr for good

(Visited 1 times, 1 visits today)