11 มิถุนายน 2564

    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมทางไกลติดตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

    1. ประเด็นตรวจราชการ จำนวน 4 ประเด็น

       1.1 โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       1.2 การตรวจติดตามภารกิจสำคัญตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       1.3 การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

       1.4 การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาพายุฤดูร้อน

    2 ประเด็นเน้นย้ำ จำนวน 3 ประเด็น

       2.1 การตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

       2.2 การส่งเสริมและผลักดันตามข้อสั่งการ มท. ในการพิจารณาสมัครขอรับ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       2.3 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 45,000 ล้านบาท

     ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องของกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ขอให้ทางจังหวัดเร่งรัดและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายในเขตป่าไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยให้จังหวัดรายงานผลตามแบบฟอร์มเป็นประจำทุกเดือน.

--------*

พัฒนาคือสร้างสรรค์

Changr for good

(Visited 1 times, 1 visits today)