วันที่ 11 มิถุนายน 2564

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส (ไตรมาส 3) เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส (ไตรมาส 3) ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting)

วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนตามโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้แต่ละจังหวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน

โดยเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ ในโครงการ/กิจกรรมสำคัญประจำปี 2564 ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย

          1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

          2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          3 การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จกรมพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชยุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

          5 การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

          6 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  1. เรื่องแนวทางในการขัดเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญประจำปี 2564 ในไตรมาส 4

เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางขับเคลื่อนงานในไตรมาสที่ 4

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานในกระบวนงานต่างๆ และการสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย

พัฒนาคือสร้างสรรค์

Changr for good

(Visited 1 times, 1 visits today)