วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยจังหวัดระยองมีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวพีรพร หมื่นพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชะเมา

ในการนี้นายพิศ นันทพูน พัฒนาการจังหวัดระยอง ผู้อำนวยงานกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)