วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี คณะกรรมการฯ และนายภูไท ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ประเภท ประกอบด้วย

1. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ
3. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาววรกมน เกษรบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวจิรัชยา พันแตง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ

ในการนี้นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยงานกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)