วันที่ 7 มิถุนายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) พร้อมด้วยนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา คณะกรรมการ และนายวิรุธ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ดังนี้
1) ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน : นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ชัยภูมิ
2) ประเภทพัฒนาการอำเภอ : นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์
3) ประเภทนักวิชาการ : นายพชร ชัยภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.ชัยภูมิ
4) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน : นางสาวมยุรินทร์ พันสนิท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (สพอ.คอนสาร) จังหวัดชัยภูมิ
5) ประเภทสนับสนุน : นางอุไรวรรณ ธีรกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สพจ.ชัยภูมิ
6) ประเภทพนักงานราชการ : นางสาววรลักษณ์ เกิดผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเลขานุการคณะอนนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชัยภูมิ
::>> สำหรับแนวทางการประเมินคัดเลือกฯ ของเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้ให้ผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกฯ นำเสนอข้อมูลของในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การนำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดนนิทรรศการณ์แสดงผลงานฯ และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
::>>> โดยมีนางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ตลอดจนรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย
::>>> ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมฯ และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
📌 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)