📆วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดสระบุรี, สิงห์บุรี,อ่างทอง, ชัยนาท, อยุธยา, ลพบุรี) ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการติดตามงานในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" งบเงินกู้และงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
2. การลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา กรณีมีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประสานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อร้องเรียนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมีพัฒนาการอำเภอเสนา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านฯ สาขา 13 ร่วมตรวจสอบ
3. มอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. การลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) แปลงของนางนุชนาถ ทรงงาม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แบบมาตรฐาน 1:1

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)