วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน:สารัชไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปประเด็น ดังนี้
1.บทบาทของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีความชัดเจน
2.การนำเอาเทคโนโลยีมาสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เช่น งานวิจัย นวัตกรรม สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website Facebook line รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกลุ่มกับเครือข่าย เป็นต้น
3.ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินการ (ควรแสดงตัวชี้วัดและผลการดำเนินการที่เป็นสถิติ หรือตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน-หลัง)

(Visited 1 times, 1 visits today)