วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม) ประกอบด้วย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (หัวหน้าคณะทำงาน), นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก (คณะทำงาน), นายศุภกิตต์ รอบรู้ (คณะทำงานและเลขานุการ) และนายณัฐจักร ชำนิชลธิศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ) ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้ารับการประกวดฯ และในเวลา 13.00-16.00 น. ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านทุ่งพิชัย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้ารับการประกวดฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)