วันนี้ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2564) นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก) คณะทำงานฯ นางกันชาณัฎฐ์ เนียมทอง (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) คณะทำงานฯ และเลขานุการ และนายภูไท ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) คณะทำงานฯ และผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านท่า หมู่ 5 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1️⃣ ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ภายใน 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2564)
2️⃣ พัฒนาการด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นก่อน - หลัง โดยมีโก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบ
3️⃣ บทบาทผู้นำ 15 คน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4️⃣ การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)