วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม) ประกอบด้วย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (หัวหน้าคณะทำงาน), นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก (คณะทำงาน), นายศุภกิตต์ รอบรู้ (คณะทำงานและเลขานุการ) และนายณัฐจักร ชำนิชลธิศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ) ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านลาดด้วน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้ารับการประกวดฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

   

   

 

(Visited 1 times, 1 visits today)