วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2564) นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก) คณะทำงานฯ นางกันชาณัฎฐ์ เนียมทอง (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) คณะทำงานฯ และเลขานุการ และนายภูไท ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) คณะทำงานฯ และผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยดำเนินการประกวดตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1️⃣ เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคเช้า ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านวังร่อง หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

2️⃣ เวลา 13.00 – 16.30 น. ภาคบ่าย ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)