นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุมตรวจติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ผ่านการประชุมออนไลน์ (Session Call) เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ปี 2564 (ไตรมาส 3) ระหว่างจังหวัดในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ


โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานจากท่านพัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

  • เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) ดำเนินการระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
  • เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)ดำเนินการระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.

   ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินเงานร่วมกัน ดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด

  • บริหารสัญญา และกิจกรรมให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวทางปฏิบัติที่ตรวจสอบได้ จากหน่วยงานตรวจสอบ (ปปช. ปปท. และ สตง. ฯลฯ) ในภายหลัง
  • บริหารความเสี่ยงเรื่องของผู้รับจ้าง เพราะขณะนี้เข้าฤดูฝนแล้ว จังหวัดควรจัดทำทะเบียนผู้รับจ้างที่มีฝีมือดี เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
  • จัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน/สัปดาห์ ที่กำหนดห้วงเวลาการขุดแต่ละแปลงของเจ้าของครัวเรือนเป้าหมาย และให้เจ้าหน้าที่พยายามสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือนต้นแบบอย่างสม่ำเสมอ
  • หากเกิดปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา (พัฒนาการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม) โดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป
  • เร่งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้เกิดความรวดเร็ว ทันตามกำหนดในแต่ละเดือน (ไม่ควรเกินวันที่ 5 ของเดือน)

2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โครงการนี้ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างกระแสให้เกิดขึ้นในวงกว้าง

3. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เน้นย้ำขอให้ทุกกลุ่มทอผ้า/ ผู้ผลิตผ้าทุกประเภท เข้าร่วมการประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความปลื้มปิติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งทางส่วนกลางได้ขยายเวลารับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2564

4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ทุกจังหวัดมีการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่และภายใต้กรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

   นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมข้อเน้นย้ำเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ขอให้ทุกจังหวัด

  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ ระบบรายงาน ถาม-ตอบ เป็นช่องทางในการสื่อสารที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

  • กิจกรรมการประกวดข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564

สุดท้ายขอให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่.

Change for Good

"พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)