วันนี้ 11 พ.ค. 64 คณะกรรมตรวจประเมินคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 1. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรม 2. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี กรรมการ 3. นางขวัญตา พ่วงทอง ผช.ผอ.ศพช.เพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ และ 4. นายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่น ของเขตตรวจราชการ เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับประเทศ จาก 18 เขตตรวจราชการ เพื่อขอรับงบประมาณในการต่อยอดการพัฒนา จำนวน 1,000,000 บาท ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีแผนกำหนเการตรวจประเมิน ดังนี้
วันที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. บ้านรางหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และเวลา 13.30 – 16.30 น. บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 12 พ.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. บ้านดอนศาลเจ้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งภายในและภายนอกชุมชน (สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม) 2. พัฒนาการของชุมชนเป้าหมาย (3 สร้าง ก่อน-หลัง) 3. บทบาทของผู้นำฯ 15 คน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วม ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้ 1 หมู่บ้าน ดูแลทั้งตำบล 4. การพัฒนาและขยายผลความคิดสร้างสรรค์ เสนอโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืน ขอรับงบประมาณ 100,000 บาท
เมื่อได้ผผลการประเมินทั้ง 3 จังหวัดแล้ว กรมการพัฒนาชุุมชน จะประกาศผลในวันที่ 24 พ.ค. 64 ให้ทราบต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)