11 พฤษภาคม 2564

09.30 น.

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม และทีมงานคณะทำงานฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวทางการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่น 18 เขตตรวจราชการ โดยได้ปรับรูปแบบการประกวดออนไลน์ (ZOOM) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในขณะนี้ ซึ่งคาดว่าการประกวดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (24 พ.ค. 64) โดยคณะทำงานฯ จะได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)