วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี, นายธิติพันธ์ พลสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี และนายชาญณรงค์ วงษ์เนียม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดนใช้รูปแบบ Zoom สืบเนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดยช่วงเช้า ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ตำบลบ้านต้อง เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามเกณฑ์การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ทั้ง 4 ด้านดังนี้
1. ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ภายใน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค. ๖๔)
2. พัฒนาการของชุมชนเป้าหมาย : ด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่เกิดขึ้นก่อน – หลัง โดยมี โก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบ
3. บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง 15 คน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4. การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืน โดยพิจารณาจาก แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน

นองจากผู้นำฯ ที่ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการแล้วยังมีกำลังใจจาก ท่านนายอำเภอเซกา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/ท่านพัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมประชาชน ร่วมส่งกำลังใจให้นำฯ นำเสนอผลงานในพื้นที่ของตนเองด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)