7 เมษายน 2564

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้


10.00 น.
  • ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและศักยภาพผ้าไทย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทย (Coaching) แก่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มทอผ้าและช่างทอ ในจังหวัดขอนแก่นกว่า 60 กลุ่ม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และแบบลายผ้ามัดหมี่ "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ
  • การฝึกอบรมครั้งนี้มีได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจและกรอบระยะเวลาการประกวดแก่กลุ่มทอผ้า และช่างทอ รวมถึงมอบเทรนบุ๊คสีสำหรับใช้ออกแบบวางสีผ้าทอให้สวยงามเป็นที่นิยมของตลาดโลก
13.30 น.
  • ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (CLM)ในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่
  • โดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาการอำเภอชนบทและทีมงาน และทีมงานอำเภอแวงใหญ่ ประกอบด้วย นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอแวงใหญ่ นายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เจ้าของแปลง ช่างท้องถิ่น พร้อมครัวเรือนต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลการดำเนินงาน
  • ในการตรวจติดตามราชการในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจำนวน 2 แปลง ในพื้นที่ ม.5 ต.แวงใหญ่ ได้แก่
          1. แปลงของนางประพาต แก้วจันทร์ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐาน 2:3 ดินร่วนปนทราย
          2. แปลงของนายเดชา บุญประคม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบแปลนที่ออกแบบใหม่
          ขณะนี้ทั้ง 2 แปลง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจรับ
  • ผู้ตรวจราชการกรมฯได้สอบถามความรู้สึกเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งทุกคนได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความพึงพอใจมากกับผลที่ออกมา ทั้งช่างผู้ควบคุมงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมีความเอาใจใส่ ให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจในการดำเนินการด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆ แบบนี้มาให้ และในฐานะเจ้าของแปลงก็จะตั้งใจพัฒนาพื้นที่ของตนให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
16.00 น.
  • ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ สอบถาม ปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 รวมถึงความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ที่ต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่าย จัดทำ PO ให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ พช. ทุกคน และให้มองผลประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ.

ภาพถ่าย : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
(Visited 1 times, 1 visits today)