วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประชุมตรวจติดตามงานตาม ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2564 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายจำเจริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2564 ดังนี้


1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่"โคก หนอง นา พช." จังหวัดขอนแก่นมีเป้าหมาย ระยะที่ 1 ดำเนินการในระดับครัวเรือน 516 แปลง ระยะที่ 2 ดำเนินการในระดับครัวเรือน 626 แปลง และดำเนินการในระดับตำบล 75 แปลง รวม 701 แปลง จำนวน 156 ตำบล
ผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ ดังนี้
 • เรื่องของแบบแปลนให้ใช้หรือปรับแบบแปลน ยึดตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ (ภูมิสังคม) และความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย และหากติดปัญหาการประสานงานในท้องถิ่น ให้นำเรียนปรึกษาขอแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายกับผู้บริหารระดับท้องที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ) เพื่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และการจัดระบบเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปปช./ ปปท./ สตง./ ฯลฯ)
 • การสร้างความรู้ความเข้าใจและการติดตามและควบคุมการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของนักพัฒนาต้นแบบฯ (นพต.) ให้ปรับวิธีการทำงานของ นพต. กับครัวเรือนเป้าหมาย (HLM, CLM) ประชุมวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของเนื้องานแต่ละสัปดาห์ในพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย (HLM, CLM) และการทำคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธ์งาน โดยเลือกพื้นที่ใหม่ให้ได้ร้อยละ 10
 • การเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่"โคก หนอง นา พช."กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 จังหวัดขอนแก่น26 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการ Kick off “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ผู้ร่วมกิจกรรม 70 คน กิจกรรม คือ ปลูกผักลงแปลง การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อบำรุงดินและผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน และการแปรรูปผักเป็นอาหาร
 • ประเด็นเน้นย้ำ การทำงานและผลสำเร็จของงานเชิงคุณภาพ การทำงานแบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จ และการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสปลูกผักให้ต่อเนื่อง
3. การดำเนินงานตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แก่ศิลปิน OTOP และกลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน
      ประเด็นเน้นย้ำ
 • ขอให้จังหวัด/อำเภอส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ตามพระราชดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"
 • การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ทั้งหมด 15 ประเภท และการประกวดในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ
 • จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตผ้าในจังหวัด อำเภอว่ามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่สามารถผลิตผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" มีกี่กลุ่ม และให้ส่งเสริมการเข้าประกวดทุกกลุ่ม
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
      ประเด็นเน้นย้ำ
 • การจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้และระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีแนวโน้มไม่สามารถส่งเงินคืน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้อำเภอ/คณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้
 • เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
 • บูรณาการการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 กับองค์กรสตรีทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่องานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 3 ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
 1. ด้านเกษตร มีแผนพัฒนาในพื้นที่ กลุ่มปลูกผักบ้านท่าแร่ อ.เมืองขอนแก่น กลุ่มปลูกผักบ้านห้วยเตย อ.ซำสูง กลุ่มปลูกผักบ้านไชยสอ อ.ชุมแพ กลุ่มปลูกผักบ้านนาหว้า อ.หนองเรือ กลุ่มปลูกผักบ้านห้วยซ้อ อ.ภูผาม่าน
 2. การแปรรูป มีแผนพัฒนาในพื้นที่ กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าฝ้าย อ.ชุมแพ กลุ่มทอผ้าบ้านดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย อ.ชุมแพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเมืองเก่า อ.เวียงเก่า กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงบัง อ.เขาสวนกวาง
 3. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีแผนพัฒนาในพื้นที่ ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง อ.อุบลรัตน์ (เขื่อน/พระนอนใหญ่) ชุมชนผาน้ำเที่ยง อ.สีชมพู (ผาน้ำเที่ยง) ชุมชนศรีบุญเรือง อ.ชนบท (ถนนสายไหม) บ้านหนองบัวน้อย อ.พล (ไหม/โสกผีดิบ) บ้านวังผาดำ อ.ภูผาม่าน
 4. การพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 5 ร จังหวัดขอนแก่นต้องการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีกรอบในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งด้านการเกษตร มีประเด็นสำคัญ คือการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ,อาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ ตามแนวทาง Value Chain ส่งเสริมการแปรรูป,การตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐข้ามจังหวัด / สำหรับกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สู่กิจกรรมอาหารปลอดภัย 5 ร.
 • ผู้ตรวจราชการกรม ยังคงเน้นย้ำให้การดำเนินงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ควรดำเนินกิจกรรม/กิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อใช้สำหรับการบริหารของบริษัทฯ และเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จุด Kick off ระดับจังหวัด ที่บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้คำขวัญ 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
7. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรม/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด คุ้มค่า สมประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ภายในกรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

จากนั้นเวลา 13.00 น.

       ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นและผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ " ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร กับโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" ณ วัดสวรรค์คงคา บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านรักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำท้องที่ ตำบลยางคำ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านให้การต้อนรับ

       โดย ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ ได้กล่าวต้อนรับ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งพระครูกิตติพีรานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสวรรค์คงคา เจ้าคณะตำบลยางคำ สรุปผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ขยายผลปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างวิถีวัฒนธรรมการปลูกผัก จากวัด สู่ชุมชน "ขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง"
       จากนั้นผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ได้มอบนโยบายการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะการทำงานในพื้นที่ เน้นย้ำวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบของโครงการที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และได้เยี่ยมชมสวนผัก พร้อมถวายเมล็ดพันธ์ุผักแด่เจ้าอาวาสวัดวัดสวรรค์คงคา บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายผลและต่อยอดกิจกรรมไปยังวัดอื่นๆในพื้นที่อำเภอหนองเรือ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ได้แก่ กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านยางคำ กลุ่มทอผ้าบ้านยางคำที่ผลิตผ้าลายพระราชทาน"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ "และกลุ่มทอเสื่อกก

ภาพถ่าย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
(Visited 1 times, 1 visits today)