วันที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 13.00 น.
นายกิติพล เวชกุล
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการดำเนินการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

1.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ซึ่งปัจจุบัน จ.สมุทรปราการมีจำนวน 41.2 ล้านบาท คิดเป็น 47.70 % (ข้อมูล ณ 5 เม.ย.64)
โดยร่วมกันหาแนวทางในการติดตามโดยมี น.ส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อค้นหาปัญหา โดยกำหนดเป้าหมาย ปฏิบัติการ Quick win ลดหนี้ให้ต่ำกว่า 20% ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 จากการระดมความคิดจากสภาพปัญหา สรุปในชั้นต้นพบว่า 1) ลูกหนี้ไม่ชำระเงินคืนตามกำหนด 2) ลูกหนี้ชำระเงินผ่านคนกลางแล้วไม่ส่งต่อให้จังหวัด 3) ลูกหนี้ย้ายถิ่นฐาน 4)ปัญหาผู้มีอิทธิพลและการเมืองในท้องถิ่นที่ต้องการดิสเครดิตทางการเมือง 5) ลูกหนี้แจ้งว่าชำระแล้วแต่หาหลักฐานมาอ้างอิงไม่ได้ 6) ที่ผ่านมาลูกหนี้อ้างว่าขาดการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทำให้ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของกองทุน 7) หลักฐานเอกสารพลัดหลง หาไม่เจอ ปิดบัญชีไม่ได้ 8) หนี้บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินคดีจังหวัดไม่สามารถเข้าไปเร่งรัดได้ 9) ลูกหนี้บางส่วนเข้าใจว่าเป็นเงินที่รัฐบาลในยุคนั่นให้ฟรี 10) ประธานตำบลในยุคนั้นปลอมแปลงเอกสารมาแนบกู้ และ 11) มีเงินสดที่ค้างอยู่ในระบบ ที่รอตรวจสอบเอกสารและรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน 9.2 ล้านบาท ที่ประชุมจึงได้หาทางออกโดยแบ่งเป็นระยะ
1️⃣ระยะแรก เงินค้างในระบบให้ประสานธนาคารเจ้าของบัญชีขอ Statmente เพื่อหาหลักฐานมายืนยันกับหลักฐานลูกหนี้ เพื่อตรวจสอบเงินสดที่ค้างในบัญชี

2️⃣ระยะสองกำหนดการค้นหาเชิงรุก ( Active Cases finding ) โดยการให้จังหวัดจัดทำข้อมูลแยกเป็นรายอำเภอ ตำบล และรายกลุ่ม แล้วจังหวัดจัดทีมงานร่วมกับอำเภอรวมทั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับอำเภอ ตำบล ลงพื้นที่ไปเยี่ยมลูกหนี้แบบเคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุยหาทางออกร่วมกัน

3️⃣สืบค้นจากบุคคล จากเอกสารกรณีลูกหนี้ที่ย้ายถิ่นฐาน เพื่อสื่อสารบอกกล่าวข่าวสารไปถึงและทำหนังสือแจ้งให้มาพบเจ้าหน้าที่และหาทางออกร่วมกัน

4️⃣สื่อสารทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ไปยังสมาชิก ลูกหนี้ และผู้นำชุมชน ให้ทราบถึงมาตรการ โปรโมชั่น และบริการต่างๆ รวมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

5️⃣นัดเจรจาไกล่เกลี่ย

6️⃣ระยะสุดท้ายคือต้องดำเนินการทางกฎหมาย

เป้าหมายระหว่างทาง คือ ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นหน้าเห็นหลัง
เป้าหมายสุดท้าย คือ ยอดหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือไม่เกิน 5% ภายในเดือนกันยายน 2564

2.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ.สมุทรปราการมี พื้นที่เป้าหมายจำนวน 28 แปลงซึ่งติดปัญหาในส่วนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ มี 25 แปลงที่ต้องออกแบบใหม่ และ 3 แปลงที่คาดว่าใช้แบบของกรมฯ ได้ แต่จากการลงพื้นที่พบว่า ต้องออกแบบใหม่ ซึ่งปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่เป็นบ่อน้ำเก่าที่เจ้าของแปลงขุดไว้เลี้ยงปลาสลิด หรือเป็นร่องสวน บางพื้นที่อยู่ใกล้อาคารสูง มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ และสภาพดินเป็นเลนเมื่อขุดไปเกินระยะ 3 เมตร ดินด้านล่างจะเป็นดินที่มีความเค็มทำให้ไม่สามารถขุดลึกได้ซึ่งพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดประสบปัญหาคล้ายๆกัน
▶️แนวทางแก้ปัญหา
1️⃣ผู้ตรวจราชการกรม ได้ทำความเข้าใจกับพัฒนาการอำเภอในการดำเนินงาน ขอให้ทางจังหวัด พยายามช่วยผลักดันพื้นที่โครงการฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์แต่หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้หาพื้นที่สำรองเตรียมไว้ เพราะสิ่งสำคัญคือ ครัวเรือนเป้าหมายมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างยิ่ง
2️⃣วันที่ 10 เมษายน 2564 ทางผู้ตรวจราชการกรมและจังหวัดสมุทรปราการได้นัดหมายกับทีมงานสมาคมศิษย์เก่าวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ และอำเภออื่นเพื่อหาแนวทางในการออกแบบแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิสังคมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส

ปิดการประชุมเวลา 20.00 น.

KS NEWS 🐥🐥🐥

 

(Visited 1 times, 1 visits today)