วันที่​ 23 มีนาคม 2564 ​


นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่1 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

อำเภอจตุรพักตรพิมาน

  • สอบถามแลกเปลี่ยนถึงความก้าวหน้าการดำเนินการ การวางแผนดำเนินการร่วมกันระหว่างทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รวมถึงผู้รับจ้าง กับ นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ทำให้ทราบถึงการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ และระยะเวลาในการขุดสระที่ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควร
  • ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM)  ของเจ้าของแปลง นางถาวร จันทะล่าม พื้นที่ดำเนินการจำนวน 3 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขุดปรับพื้นที่แปลง ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามการ ขุดบ่อ ปรับแปลงนา ขุดคลองไส้ไก่ ตามแบบแปลนมาตรฐานของโครงการฯ โดยได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน กับนายช่างผู้ควบคุมงาน เจ้าของแปลง ร่วมถึงรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าสามารถปรับตำแหน่งขุดสระของบ่อสามารถทำได้ แต่ต้องพิจารณาให้องค์ประกอบของแบบแปลนครบถ้วนด้วย เป็นต้น

อำเภอเมืองสรวง

  • ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM)  ของเจ้าของแปลง นายทวีศิลป์ บุญมะณี พื้นที่ดำเนินการขนาด 3 ไร่ ดำเนินปรับพื้นที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับ โดยใช้แบบ 1:3  ดินร่วนปนทราย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ข้อสังเกตเรื่องการพิจารณาคัดเลือกแบบแปลนและประเภทดินนั้นอำเภอมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าพื้นที่มีลักษณะดินเป็นแบบใด เพราะการตรวจรับงานจะพิจารณาถึงลักษณะดินและแบบแปลนที่ดำเนินการนั้นมีความสัมพันธ์ตรงกันหรือไม่ เพราะลักษณะความลึกของสระจะสัมพันธ์กับการกักเก็บน้ำ/การพังทะลายของดินที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแนะนำเรื่องของความสมดุลของแบบแปลนที่ดำเนินการกับความสามารถในการกักเก็บน้ำในพื้นที่ เป็นต้น

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรมได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทุกกิจกรรมล้วนมีความสำคัญยิ่ง ขอฝากให้พวกเราทุกคนได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจ พยายามอธิบายแนวทางการสามารถดำเนินการตามระเบียบของทางราชการกับความต้องการของเจ้าของแปลง และสภาพภูมิสังคมอย่างละเอียด ชัดเจน หาทางร่วมกันเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมถึงต้องเอาใจใส่ทุกกิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า เป็นธรรม โปร่งใส และงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)