วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.


นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วย นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเจษฎาพงษ์ โพธิ์ตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" และติดตามการความก้าวหน้าทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีรีฯ

  • กลุ่มทอผ้า "เฮือนผ้า เฮือนแพร" นายจักษ์ภิรมย์ ศรีเมือง บ้านตลาดเหนือ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมให้การต้อนรับ
  • กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกล่าม นางสมเพียร จรรยาศิริ โดยทางกลุ่มได้ร่วมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ในการดำเนินโครงการ "เยาวชนไทย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ลายมัดหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ) เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นใหม่ เป็นวิชาเลือกในการเรียนการสอน โดยนำนักเรียนมาศึกษาและฝึกการย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การมัดหมี่ จากสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมฯ อาทิตย์ละ 1 คาบเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำโครงงานการย้อมสีธรรมชาติของนักเรียนมาปรับใช้ในการย้อมสีเส้นไหมกับกลุ่มฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใด้มาตรฐาน ทันสมัย พร้อมทั้งยังคงความงดงามเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไว้อย่างลงตัว
    ในการนี้ นายสุดใจ กรองทอง พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

   ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้สอบถามถึงกระบวนผลิต การบริหารงานกลุ่ม พร้อมให้กำลังใจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และการดำเนินงานการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีรีฯ" โดยได้เน้นย้ำขอให้กลุ่มผลิตผ้าทอให้สวยงามและประยุกต์ต่อยอดสร้างความหลากหลายเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงเป็นการสืบสานภูมิปัญญาที่ได้รับสือทอดจากบรรพบุรุษและเชิญชวนเช้าร่วมกิจกรรมการประกวดลายผ้าพระราชทานที่จะดำเนินการ ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 และขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มที่ให้การต้อนรับคณะติดตามด้วยความอบอุ่นในการลงพื้นที่ในครั้งนี้.


ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
(Visited 1 times, 1 visits today)