ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย นายชัยวัฒน์ แสงศรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเมือง,กระแสสินธุ์,ระโนด จังหวัดสงขลา
1. ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่รับผิดชอบงาน โดยมีประเด็นเน้นย้ำดังนี้
- การดำเนินงานยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- การทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียกับโครงการ ตั้งแต่เจ้าของแปลงครัวเรือนเป้าหมาย ผู้รับเหมา/รับจ้าง/ช่างขุด (บังคับรถ) ผู้ตรวจรับงาน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างชัดเจน ให้การสื่อสารกับผู้รับสารทุกฝ่ายมีความละเอียดของข้อมูล อธิบายให้เข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะเรื่อง 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) คุณสมบัติของผู้รับเหมา/รับจ้าง (ประสบการณ์, ความพร้อมของเครื่องมือ, ทักษะการขุด และอื่นๆ ) และ 3) การปรับแบบแปลนตามความต้องการของครัวเรือนเจ้าของ
- การชี้แจงกรณีมีเรื่องร้องเรียน/ข้อท้วงติงในพื้นที่ ได้กำหนดแนวทางที่จังหวัด/อำเภอควรดำเนินการในพื้นที่ เพื่อเป็นการชี้แจงระบุให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณะชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM)

(Visited 1 times, 1 visits today)