วันที่ 21 มีนาคม 2564


   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

1.  ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกันกับนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน

  • การดำเนินงานยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • การทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียกับโครงการ ตั้งแต่เจ้าของแปลงครัวเรือนเป้าหมาย ผู้รับเหมา/รับจ้าง/ช่างขุด (บังคับรถ) ผู้ตรวจรับงาน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างชัดเจน ให้การสื่อสารกับผู้รับสารทุกฝ่ายมีความละเอียดของข้อมูล อธิบายให้เข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะเรื่อง 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) คุณสมบัติของผู้รับเหมา/รับจ้าง (ประสบการณ์, ความพร้อมของเครื่องมือ, ทักษะการขุด และอื่นๆ ) และ 3) การปรับแบบแปลนตามความต้องการของครัวเรือนเจ้าของ
  • การชี้แจงกรณีมีเรื่องร้องเรียน/ข้อท้วงติงในพื้นที่ ได้กำหนดแนวทางที่จังหวัด/อำเภอควรดำเนินการในพื้นที่ เพื่อเป็นการชี้แจงระบุให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณะชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

2.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM)

  • พื้นที่แปลง นางนิตยา ภูชมศรี พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่ บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ตามแบบแปลน โดยเริ่มดำเนินการปรับแปลง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 21 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน
  • การลงพื้นที่ได้พบปะกับเจ้าของแปลง และผู้รับจ้าง โดยได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง 25% เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่

บริษัท ป.เทวดา จำกัด (ผู้รับจ้าง) กล่าวว่า "ในนามของผู้รับจ้างที่มีเครือข่ายด้วยกันภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอยางตลาดที่ตนเป็นผู้รับจ้างเองขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์ตามข้อกล่าวอ้างแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันตนเองได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบที่จะต้องดำเนินการขุดให้มีความเข้าใจเพื่อที่จะขุดได้ตามแบบและถูกต้องตามหลักกสิกรรม และให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในช่วงระยะเวลาการขุดได้เอาใจใส่กำกับการขุด ติดตามการขุดอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแบบและเจ้าของแปลงก็มีความพึงพอใจผลการขุดที่เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

นางนิตยา ภูชมศรี เจ้าของพื้นที่แปลง HLM 3 ไร่ กล่าวว่า "ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมฯ พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ ที่ได้นำโครงการดีๆ แบบนี้มาพลิกฟื้นคืนชีพให้กับเกษตรกรที่เคยทำการเกษตรในรูปแบบเดิม ๆ หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสิน ทำให้ตนเองและครอบครัวมีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้น และได้รับการดูแล เอาใจใส่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และน้องๆ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นอย่างดี สำหรับเรื่องกรณีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถูกกล่าวอ้างว่ามีผู้เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง 25% นั้น ตนเองเคยสอบถามจากผู้รับจ้างเช่นกันแต่ก็ได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ใดเรียกรับเงินตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าว"

3.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล Community Lab Model Fof Quality Of Life (CLM) ขนาด 15 ไร่ ของ นางสาววรินทร์ญา ภูถมทอง ณ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

  • นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจกับเจ้าของแปลง และได้ชื่นชมเจ้าของแปลงที่มีความตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบระบบตำบลและจะถ่ายทอดความรู้ศาสตร์ของพระราชาให้กับชุมชนต่อไป.
(Visited 1 times, 1 visits today)