วันที่ 20 มีนาคม 2564


นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) พร้อมด้วย นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเจษฎาพงษ์ โพธิ์ตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามสอบถามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาอำเภอนาเชือก เจ้าหน้าที่ สพอ.นาเชือก และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมให้ข้อมูล

ต่อจากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) ในพื้นที่อำเภอนาเชือก ร่วมกับนางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาอำเภอนาเชือก เจ้าหน้าที่ สพอ.นาเชือก และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ต. หนองเม็ก และ ต.ปอพาน ดังนี้

  • แปลงของนายเพชร บูรภักดิ์​ บ้าน​หนอง​แฮ​ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก​ ​พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐาน 1:2
  • แปลงของนายสุทัศน์ ใจมั่น บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ต.หนองเม็ก พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐาน 1:1
  • แปลงของ นายถนอม เล็กเจ๊ก บ้านโนนแร่ หมู่ที่ 4 ต.ปอพาน พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐาน 1:1

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้สอบถามถึงความก้าวหน้าการดำเนินการ การวางแผนดำเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าของแปลง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ช่างคุมงาน จากอบต. รวมถึงผู้รับจ้าง เช่น ในกรณีพื้นที่นายถนอม เล็กเจ็ก โดยในเบื้อต้นช่างผู้ควบคุมงานได้คำนวณปริมาณงาน ทราบว่าพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการขุดคลอง คลองใส้ไก่ซึ่งในแบบมาตรฐานกำหนดความยาวของคลองไว้จำนวน 850 เมตร จะขุดได้จริงประมาณ 175 เมตร ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถดำเนินการขุดได้จะต้องส่งเงินคืนตามระเบียบของทางราชการ ผู้ตรวจราชการกรมได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องว่าสามารถที่จะปรับผังรูปแบบของคลอง คลองใส้ไก่ในแปลง ให้มีความกว้างมากขึ้นและเพิ่มความลึกของคลองได้ 3 เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้้น รวมทั้งจะทำให้มีดินถมเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการ ทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน


#PRCDDMAHASARAKHAM

(Visited 1 times, 1 visits today)