วันที่ 18 มีนาคม 2564

   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2/2564) และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


   ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และนายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสฯ โดยพัฒนาการจังหวัดและผู้แทนในเขตตรวจราชการได้นำเสนอสรุปข้อมูลตามประเด็นตรวจราชการ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตามประเด็นการตรวจราชการและนโยบายที่สำคัญกรมการพัฒนาชุมชน
   โดยที่ประชุมฯ ได้มีการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ คือ การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เจอในแต่ละขั้นตอนในพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มตามแต่ละกลุ่มงานในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตตรวจราชการเขตที่ 18 ใช้เป็นแนวทางการวางแผนการขับเคลื่อนงานฯ ไตรมาส 3-4 ให้บรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
   จากนั้น นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร และทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย "นายภูสิต สมจิตต์" เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) ในพื้นที่แปลง นางวันเพ็ญ สุทธิไชย เนื้อที่ดำเนินการ 1 ไร่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้สอบถามถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การวางแผนดำเนินการร่วมกันระหว่างทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ.


Change for good
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)