17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

  นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางเพียงใจ ยาดี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ สพจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) ในพื้นที่ อ.สามง่าม ร่วมกับนายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม, เจ้าหน้าที่ สพอ.สามง่าม และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ดังนี้

  • ครัวเรือนเจ้าของแปลง นายจำลอง ครุทธิน เนื้อที่ดำเนินการ 3 ไร่ ใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน (แบบ 1:3) พื้นที่บ้านบึงเฒ่า หมู่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร เป็นครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) งบเงินกู้ โดยเริ่มขุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จวันที่ 2 มีนาคม 2564

    ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมได้สอบถาม แลกเปลี่ยนถึงความก้าวหน้าการดำเนินการ การวางแผนดำเนินการร่วมกันระหว่างทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รวมถึงผู้รับจ้าง ทำให้ทราบถึงการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ เช่น เรื่องของขนาดคลองใส้ไก่/ คลองขั้นคันนาที่ต้องปรับแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของเจ้าของแปลง ปริมาณดินที่ตรวจรับอาจจะไม่ได้ตามปริมาณดินที่กำหนด และระยะเวลาในการขุดสระที่ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากเป็นแปลงสาธิตที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นต้น

   นอกจากนี้ยังพูดคุยกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่ง นพต. ผู้รับผิดชอบแปลง นางสาวจารุณี รัศมี ได้วางแผนดำเนินการร่วมกับเจ้าของแปลงเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปหลังจากปรับรูปแบบแปลงเสร็จแล้ว เริ่มจากการห่มดิน เพื่อเตรียมการเพาะปลูก ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมายต่อไป อีกทั้งทางทีมงาน นพต. อำเภอสามง่าม มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ผ่านเพจ Facebook “โคก หนอง นา โมเดล อ.สามง่าม จ.พิจิตร”

   ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรมได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทุกกิจกรรมล้วนมีความสำคัญยิ่ง ขอฝากให้พวกเราทุกคนได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการเกิดความคุ้มค่า เป็นธรรม โปร่งใส และงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)