กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และจังหวัดพิจิตร มอบอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ


 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564  เวลา 10.30 น.  ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร

   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณามอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ของพิจิตร มีจำนวน 11 ราย ประกอบด้วย 1) อาชีพค้าขาย จำนวน 5 ราย 2) อาชีพช่างเชื่อมเหล็ก จำนวน 1 ราย 3) อาชีพช่างไม้ จำนวน 3 ราย 4) อาชีพเผาถ่านขาย จำนวน 1 ราย 5) อาชีพเสริมสวย จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย

    ในการนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและคณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร คณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

    ทั้งนี้นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและเลขาธิการนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และในวันนี้จะเป็นการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 114,520 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หวังว่าการประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป.


Change for good
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)