วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดนครสวรรค์

   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณามอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ของนครสวรรค์ มีจำนวน 6 ราย ซึ่งครัวเรือนเป้าหมายประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 2 ราย, รับจ้าง จำนวน 3 ราย และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ราย

   ในการนี้ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและคณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ พัฒนาการอำเภอแม่เปิน ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

   ทั้งนี้นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและเลขาธิการนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

   ในวันนี้จะเป็นการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หวังว่าการประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป.


Change for good
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.นครสวรรค์ รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)