วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ในโครงการเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล "โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการฝึกอรมระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากจังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 70 คน
โดย นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กล่าวรายงาน
การฝึกอบรมในวันนี้
- กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร
- นางปาริฉัตร ตันติปาลี ผู้ช่วยผอ.ศพช.อุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ" โดย คณะวิทยากร ศพช.อุดรธานี และ วิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)