ผู้ตรวจราชการ พช. เขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นายขัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ ทั้ง 5 จังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวมทั้งสิ้น 30คน โดยประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้ฯ)
2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” (งบตามแผนปฏิบัติงานฯ)
3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
4) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : การบริหารจัดการหนี้
5) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6) การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญา
7) การนำเสนอการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดในเขตตรวจ
ในการนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานฯ ในไตรมาสที่ 1-2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4 ที่กำลังจะมาถึงนี้ และร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ แปลงผักสวนครัว หน้าหอพักขับพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)